YÖNETMELİK

17 Şubat 2014  PAZARTESİ

 

 

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü eğitim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Ege Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunu,

e) Enstitü Kurulu: İlgili Enstitü Kurulunu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,

g) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

ğ) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

h) Mülakat: Aday öğrencinin, başvurduğu programa yönelik ilgi ve isteği ile kendini ifade etme ve iletişim becerilerinin jüri tarafından değerlendirildiği görüşmeyi,

ı) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

k) Üniversite: Ege Üniversitesini,

l) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

m) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) Yerleştirme Puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS, YDS ve benzeri merkezi sınav puanları ve mülakat puanından üretilen ve kesin kayıtta kullanılan puanı,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

    ifade eder.Devamı için Tıklayınız